Sotosan tablete

Sotosan tablete

Organski klor sinklozen za dezinfekcijo bazenske vode, predvsem se uporablja za dezinfakcijo malih bazenov, počasi topen.
Organski klor (simklozen) za dezinfekcijo bazenske vode s ca 90 % aktivnega klora.

Uporaba:

Za dezinfekcijo bazenske vode v privatnih bazenih.

Doziranje:

200 gr zadostuje za cca 7 dni za 20 m3 vode. Za ustrezno doziranje je potrebno redno merjenje parametra prosti klor.

Skladiščenje:

V stiku z ognjem ali kislinami se razvijajo strupeni plini, zato skladiščiti v ognjevarnem, suhem in hladnem prostoru, kjer ni kislin, in ki ni v dosegu otrok, v zaprti originalni embalaži. Eventuelne ostanke v originalni embalaži oddati v skladišče z nevarnimi snovmi!
Varnost

UN št. 2468
EC 203-614-9
Xn, O, N: zdravju škodljivo, oksidativno, okolju nevarno

Opozorila:

R 8 – V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroci požar.
R 22 – Zdravju škodljivo pri zaužitju.
R 31 – V stiku s kislinami se sprošca strupen plin.
R 36/37 – Draži oci in dihala.
R 50/53 – Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroci dolgotrajne škodljive ucinke na vodno okolje.

Obvestila:

S 1/2 – Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.
S 7/8 – Hraniti v tesno zaprti posodi na suhem.
S 26 – Ce pride v oci, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoc.
S 46 – Ce pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoc in pokazati embalažo ali etiketo.
S 61 – Ne izpušcati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.
S 64 – Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo ce je oseba pri zavesti).

Skladiščenje:

V stiku z ognjem ali kislinami se razvijajo strupeni plini, zato skladiščiti v ognjevarnem, suhem in hladnem prostoru, kjer ni kislin, in ki ni v dosegu otrok, v zaprti originalni embalaži. Eventuelne ostanke v originalni embalaži oddati v skladišče z nevarnimi snovmi!