Sotosan trigranulat T90

Sotosan trigranulat T90

Uporablja se za dezinfekcijo malih bazenov, za deaktivacijo alg, če se pojavijo v bazenu, počasi topen.
Slabo topen organski klor (sinklozen), vsebuje ca 90 % aktivnega klora.

UN št. 2468
EC 201-782-8

Uporaba:

Za uničevanje alg, če se pojavijo v bazenu.

Doziranje:

Cca 10 gr / m2 bazenske površine. Zvečer ga enakomerno potresemo po celotni površini bazena. Ne uporabljati v bazenih s folijo, ker jo razbarva!

Skladiščenje:

V stiku z ognjem ali kislinami se razvijajo strupeni plini, zato skladiščiti v ognjevarnem, suhem in hladnem prostoru, kjer ni kislin, in ki ni v dosegu otrok, v zaprti originalni embalaži. Eventuelne ostanke v originalni embalaži oddati v skladišče z nevarnimi snovmi!

Varnost:

Glej varnostni list.

H 272 – Lahko okrepi požar; oksidativna snov.
H 302+EUH 031 – Zdravju škodljivo pri zaužitju. V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.
H 319 – Povzroča hudo draženje oči.
H 335 – Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H 410 – Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P 210 – Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.
P 220 – Hraniti ločeno od oblačil/…/vnetljivih materialov.
P 221 – Preprečiti mešanje z vnetljivimi snovmi …
P 305+P 351+P 338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P 405 – Hraniti zaklenjeno.
P 501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo